Menkala-Kartano päivähoitoyksikön yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma

16.6.2016

Huom! Nykyään varhaiskasvatuksen ja koulun taksikyytien järjestämisen hoitaa Tuomi Logistiikka (koulukyyti@tuomilogistiikka.fi).

Liitteet

  • Menkala-Kartano yhteisöllinen oppilashuoltosuunnitelma 2 varsinainen.docx (82 kB)
    Menkala-Kartano päivähoitoyksikön yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma päivitetty 16.11.2015 1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat palvelut Nokialla esiopetusikäisen lapsen pääsy oppilashuollollisiin palveluihin on riippuvainen huoltajien mahdollisuudesta kuljettaa lasta niihin. Kaikki lapset eivät ole tasavertaisessa asemassa palveluiden saatavuuden suhteen, vaikka kaikilla palvelut ovatkin sinällään käytettävissä. Palvelujen käyttöä tukee myös palveluista tiedottaminen. Esiopetusvuoden alussa huoltajille jaetaan tiedote oppilashuollosta. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki painottaa ennaltaehkäisevää työotetta, joka toteutetaan yhteisöllisen oppilashuollon avulla. Nokian kaupungin tavoitteena on päästä Opetushallituksen suositusten mukaiseen koulukuraattori- ja koulupsykologimääriin. Tämä on edellytyksenä ennaltaehkäisevän työn toteutumiseksi. Riittävän tuen tarjoaminen ja palveluiden tasavertainen saatavuus tarkoittavat lasten ja nuorten palveluiden määrällistä lisäämistä sekä olemassa olevien toimintojen yhdistämistä tai järjestämistä toisin tarvittaessa yli hallintorajojen. Tämä näkökulma tulee huomioida myös tilasuunnittelussa. Oppilashuollon palveluiden järjestämisestä ja kohdentamisesta päätetään yhteistyössä kasvatus- ja opetuskeskuksen johdon, perusturvakeskuksen johdon, erityisen tuen koordinaatioryhmän, varhaiskasvatusyksikön johtajien sekä oppilashuollon työntekijöiden kanssa. Palveluiden kohdentamisessa hyödynnetään saatavissa olevia tietoja lasten hyvinvoinnista ja elinoloista. Lisäksi huomioidaan esiopetusryhmien lapsimäärän ohella päiväkotiyhteisön tarpeet sekä tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä ja asuinalueen erityispiirteet. Nokian kaupungissa on asuinalueita, joissa on tilastojen mukaan valtakunnan keskiarvoa korkeampi työttömyys sekä aikuisten matalampi koulutusaste. Oppilashuollossa keskeisintä on suunnitelmallinen, tavoitteellinen ja pitkäjänteinen toiminta, joka kohdistuu sellaisiin asioihin, joiden kehittäminen on hyvinvoinnin kannalta merkityksellisintä. Eri toimintojen tulee tukea saman tavoitteen toteutumista. 2. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat MENKALA-KARTANO: • Esiopetusryhmiemme koulukuraattori: Tuija Ylä-Himanka puh 0408443943 • Koulupsykologi Sari Moilanen puh 050 3956433 • Neuvola ja kouluterveydenhoitajapalvelut koulujen mukaan. Lastenneuvolassa on päiväkodeille oma yhteysterveydenhoitaja • Vanhemmille on jaettu Nokian kaupungin yleinen tiedote oppilashuollosta sekä vanhempainillassa on käyty läpi, mitä yhteisöllinen ja yksilöllinen oppilashuolto tarkoittaa. Oppilashuollon työntekijöiden yhteystiedot löytyvät sekä päiväkodin kotisivuilta että esiopetusryhmän ilmoitustaululta • oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään kolme kertaa lukuvuodessa tai tarvittaessa • Oppilashuoltoryhmän kokouspäivät ovat 2015-2016: 17.9-15 klo 12.40,ti 10.11-15 klo12.40, pe 5.2-16 klo 12.40 • Oppilashuoltoryhmän käsiteltävät teemat nousevat esiopetuksesta. Oppilashuoltoryhmä päivitti kiusaamisen ehkäisyn suunnitelman syksyllä 2015 • 10.11-15 oppilashuoltoryhmään tulee mukaan koulukuraattori Tuija Ylä-Himanka keskustelemaan aiheesta ”Arka ja estynyt lapsi. Miten tuetaan ryhmäytymistä?” • Yksikkökohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoonpano ja toimintatavat: Oppilashuoltoryhmä on Menkala-Kartanon päivähoitoyksikön yhteinen. Oppilashuoltoryhmä kootaan esiopettajista, esiopetuksen lastenhoitajista ja kiinteinä jäseninä ovat aina varhaiskasvatuksen erityisopettaja Heli Alvinen ja varhaiskasvatusyksikön johtaja Anne Pulkkinen. Kokouksesta on tiedotettu myös vanhemmille ja osassa kokouksista on tarpeen mukaan mukana oppilashuollon henkilökuntaa. Kokousmuistiot löytyvät Oppilashuoltomapista. Menkala-Kartanon oppilashuoltoryhmä jakaa oppilashuoltoryhmän kokouksessa käsiteltävistä asioista tietoa muulle henkilöstölle, mikäli on tarpeen käsitellä asioita myös yksikön muun henkilöstön kanssa. • 2015-2016 oppilashuoltoryhmän jäsenet ovat Heli Alvinen, Anne Pulkkinen sekä: -Kartanon esiopetus: eo Outi Kattelus ja lh Heidi Kopsa -Menkalan esiopetus: eo Pia Vanhala ja lh Satu Riihelä Yhteistyö yksikön ulkopuolisten lasten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä • Eri urheiluseurojen lajitutustumista sen mukaan, miten seurat tarjoavat esioppilaille maksuttomia ohjauskertoja. Vanhemmilta on kysytty halukkuutta esitellä lapsille edustamiansa vapaa-ajan toimintoja. Lapset pääsevät tutustumaan mm. harrastetiloihin Yhteistyö ja käytänteet toimintaympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä esiopetusyhteisön hyvinvoinnin tarkastuksissa Terveydenhuoltolain mukaan (17§) opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisestä ja seurannasta on huolehdittava kolmen vuoden välein. Asetuksen 12§ mukaan kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus on tarkastettava yhteistyössä oppilaitoksen ja sen oppilaiden tai opiskelijoiden, koulu- tai opiskeluterveydenhuollon, terveystarkastajan, henkilöstön työterveyshuollon, työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kesken. Tarkastuksessa todettujen puutteiden korjaamista on seurattava vuosittain. Nokian kaupungin esiopetuksessa tehdään kolmen vuoden välein oppilaiden käyttämien tilojen tarkastukset terveystarkastajan johdolla. Terveydenhoitaja osallistuu tarvittaessa näihin tarkastuksiin. Terveydenhoitaja kertoo huomionsa yksikön turvallisuuteen, terveellisyyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa ja toimii aktiivisesti yhteisöllisen opiskeluhuollon jäsenenä. • Kartanon päiväkodin esiopetustilat on tarkastettu 14.1.2014 ja Menkalan päiväkodin esiopetustilat on tarkastettu 29.1.2014. Yhteistyö terveysneuvonnan kanssa Nokian kaupungissa terveydenhoitaja toimii asiantuntijana terveyteen liittyvissä asioissa tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan. • Kartanon päiväkodin yhteistyöterveydenhoitaja lasten neuvolassa on Jasmi Kraft ja Menkalan Anu Kuparinen. Päiväkodista voidaan olla heihin yhteydessä mm. lasten hyvinvointi- ja terveysasioissa. He tulevat kutsuttaessa myös päiväkotikäynnille. Kaaviossa on kuvattu oppilashuollon eri toimijoiden tehtävät Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus Lapsi on vakuutettu ollessaan esiopetuksessa, esiopetusmatkojen aikana sekä esiopetuksen järjestämissä tilaisuuksissa ja retkillä. Tapaturman sattuessa hoitoon ohjaus tapahtuu sen aikuisen toimesta, joka on tilanteessa paikalla. Hän voi tarvittaessa siirtää tehtävän myös toiselle päiväkodin aikuiselle. Sairaalahoitoa vaativissa tapaturmissa ollaan yhteydessä aina huoltajiin ja tarvittaessa kouluterveydenhoitajaan. Esiopetuksesta järjestetään jatkohoitoon ohjaus, esim. taksin tilaus ensiapuun. Tapaturmasta tehdään tapaturmailmoitus vakuutusyhtiöön. Tarkempi tapaturmaohjeistus on Satamassa. Jokaisessa yksikössä on ensiapukaappi pienempien tapaturmien hoitoon ja alkuhoitoon isommissa tapaturmissa. Ensiapukaapin täydennyksestä huolehtii siihen nimetty vastuuhenkilö. Nokian kaupungissa on mielenterveys- ja päihdeohjelma, joka sisältää myös lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeohjelman toimeenpanosuunnitelman. Suunnitelman painopistealueina ovat lasten ja nuorten ja perheiden tukeminen omassa lähiympäristössä, erityistä psyykkistä ja sosiaalista tukea tarvitsevien lasten ja nuorten monialainen tuki sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin paikallinen seuranta. Lasten ja nuorten hyvinvointia ja päihteetöntä elämäntapaa edistävät palvelut tuotetaan vanhempien kasvatustehtävää tukien. Ennaltaehkäiseminen on koko esiopetushenkilöstön tehtävä ja tapahtuu esiopetuksen arjessa. • Huolehditaan siitä, että päiväkodissa on ensiaputaitoista henkilökuntaa (EA1) • Henkilökunta harjoittelee adrenaliinikynän käyttöä opetusvideon avulla • Yksiköllä on yhteiset pihasäännöt • Lasten kanssa laaditaan toimintasäännöt • Liikennekasvatus; harjoitellaan retkillä liikenteessä liikkumista • Tapaturman sattuessa ilmoitetaan tapahtuneesta välittömästi lapsen vanhemmille Koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet Nokian kaupungissa on kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymät esiopetuksen kuljetusperiaatteet, jotka löytyvät kaupungin verkkosivuilta kasvatus- ja opetuskeskuksen/Varhaiskasvatus/Lomakkeet kohdalta. • Koulutaksilla kulkevat lapset saatetaan taksiin ja aamulla valvotaan taksista saapuvien lasten pääsyä päiväkotiin • Taksin kuljettaja ei saa jättää lasta päiväkodin portin ulkopuolelle yksin • Koulutaksin aikataulu- ym. ongelmatilanteissa esiopetuksesta ollaan suoraan yhteydessä Tampereen logistiikkaan Suunnitelma lapsen suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan opetuksen, ohjauksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana on huolenpito hyvästä ja turvallisesta esiopetuspäivästä. Esiopetus järjestetään siten, että lapsen hyvinvoinnille, kehitykselle ja oppimiselle on mahdollisimman suotuisat edellytykset. Esiopetusyhteisön tulee olla turvallinen, ilmapiiriltään kunnioittava sekä ystävällinen. Oppimisympäristön turvallisuutta tai terveyttä vaarantaviin tekijöihin puututaan heti. Esiopetuspäivän tulee rakenteellaan, sisällöillään ja toimintatavoillaan luoda mahdollisuudet rauhalliseen työskentelyyn ja asioihin syventymiseen, yhdessä oppimiseen ja tekemiseen sekä oppimisen ilon ja mielekkyyden kokemuksiin. Esiopetuksen tavoitteena on edistää kannustavaa vuorovaikutusta, yhteistyötä, yhteistä vastuunottoa ja osallisuutta. Erityistä huomiota kiinnitetään lasten mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan ja yhteiseen työskentelyyn sekä toimintaympäristöön. Osallisuudella tuetaan oppimista, hyvinvointia sekä vastuulliseksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi kasvamista. Esiopetusyksiköissä on laadittu kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelmat ja ne päivitetään joka syksy ja niistä tiedotetaan huoltajia ja työyhteisöä. Suunnitelman voi laittaa esimerkiksi yksikön kotisivuille, josta se on tarvittaessa saatavilla. Turvallisuutta koskevat toimintaohjeet on laadittu jokaiseen yksikköön. Niihin on laadittu myös pelastus- ja kriisisuunnitelmat, joissa on ohjeet kriisitilanteissa toimimisesta ja psykososiaalisen tuen järjestämisestä. Yksiköissä on sovittu yksikön turvallisuusryhmän kokoonpano. Nokian kaupungissa toimii kriisiryhmä, jonka viranomaispuhelinnumero on jaettu yksiköihin. Esimerkiksi varhaiskasvatusyksikön johtaja voi halutessaan soittaa kriisiryhmän päivystäjälle ja konsultoida, kuinka menetellä. Kuolemantapauksen yhteydessä tarvitaan yleensä kriisiryhmän apua yksikössä. • Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelman kirjattu kiusaamista koskevat asiat • Henkilökunta kts. pelastussuunnitelma/turvallisuusmappi. Suunnitelmat arvioidaan ja päivitetään vähintään kaksi kertaa vuodessa • Lapsen vammautuminen/ kuolema päiväkodissa: - lasten hyvä valvonta - oikea henkilökuntamäärä resurssit huomioiden - päiväkodin sisäinen ja yksiköiden välinen hyvä tiedottaminen - Love- koulutus eli lääkkeen annostelu-ja antolupa suoritettuna (lähihoitajat) - ehjät toimivat leikkivälineet ja piha-alueet (aidat, portit) - turvaliivit retkillä ja pimeän aikaan - pihasäännöt - retkisuunnitelmat - puhelimet mukana - EA-koulutus - palo- ja poistumisharjoitukset ja koulutukset. Kaksi kertaa vuodessa harjoitellaan eri syistä johtuvia poistumisia rakennuksesta tai pihasta sisälle sekä lapsen katoamista päiväkodista • Toimintatavat äkillisissä kriisitilanteissa Lapsen kuolema: - jos tieto tulee ryhmälle, siitä heti tieto esimiehelle - vain esimies vastaa tiedottamisesta. Henkilökunnan kanssa sovitaan tapauskohtaisesti, mitä heillä on lupa asiasta tiedottaa - Kysy soittajalta: miten voimme kertoa muille perheille? Suruliputuksen järjestäminen - lapsen ryhmästä henkilökunta tai johtaja on yhteydessä omaisiin - johtaja on yhteydessä Nokian kriisiryhmään; saadaan toimintatapoja asian käsittelyyn muiden lasten ja henkilökunnan kanssa - surulaatikko ( valokuvakehys, kynttilä) - päiväkoti laitta kaupungin adressin perheelle Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen Esiopetuksen henkilöstö seuraa säännöllisesti lasten poissaoloja ja kirjaa ne Efficaan. Runsaat poissaolot saattavat olla merkki lapsen tuen tarpeesta. Poissaoloihin puuttumisen tarkoituksena on päästä mahdollisimman varhain tarttumaan poissaolojen taustalla oleviin syihin yhdessä huoltajien ja tarvittaessa viranomaisverkoston kanssa. Pitkittyneet poissaolot hankaloittavat esiopetuksen tavoitteiden saavuttamista ja vaikuttavat lapsen kaverisuhteisiin ja pahimmillaan lisäävät syrjäytymisen riskiä.Huoltajan tulee ilmoittaa heti aamulla esiopetusryhmään, mikäli lapsi on sairaana ja poissa esiopetuksesta. Lupa muihin poissaoloihin tulee anoa etukäteen. 3. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen Oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen varhaiskasvatuksessa Jokainen lapsi, jolla on päivittäistä hoitoa vaativa perussairaus, huomioidaan esiopetuksen arjessa niin, että hänen terveytensä ei vaarannu. Yhteistyö tapahtuu huoltajien kanssa, sillä heidän vastuullaan on lapsen kokonaisvaltaisen arjen sujuvuus. He toimivat linkkinä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Lääkehoidon suunnitelma laaditaan lapselle tarvittaessa. Lääkehoidosta vastaavat lääkehoidon koulutuksen saaneet lastenhoitajat. Henkeä uhkaavissa tilanteissa annettava ensiapu kuuluu kaikille. • Nokian kaupungin perusturva on ohjeistanut päiväkodit lääkehoidon osalta • Lähihoitajilla on LOVE Lop eli lääkkeen annostelu- ja antolupa. He hoitavat lasten lääkkeiden antamisen • Lääkehoitosuunnitelma laaditaan ohjeistuksen mukaan kaikille lapsille, kenellä on reseptilääke, vaikka lääkettä ei annettaisikaan esiopetuksessa. Tämä sen vuoksi, jos lapselle sattuu jotain esiopetuksessa ja hänet joudutaan lähettämään esim. sairaalahoitoon (erilaiset allergiset reaktioit ym.) • Joka kerta, kun esiopetukseen lapselle tuodaan reseptilääke (muita ei oteta vastaan), kirjataan lääkkeen tiedot ja anto-ohjeet lääkehoitovihkoon Esiopetuksen varsinaisesta ruokavaliosta poikkeavaa ruokaa voidaan tarjota joko terveydellisistä, eettisistä tai uskonnollisista syistä. Terveydenhoitaja tai lääkäri tekee tarvittaessa terveydellisistä syistä johtuvasta erityisruokavaliosta todistuksen keittiöhenkilökunnalle. Tiedon siirtäminen Tarvittaessa lapsen yksilökohtaiseen oppilashuoltoon osallistuvat ammattihenkilöt välittävät lastentarhanopettajalle tai varhaiskasvatusyksikön johtajalle opetuksen asianmukaisen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot salassapitosäännösten estämättä. Tällaisia välttämättömiä tietoja voivat olla esimerkiksi lapsen terveyteen, omaan tai toisten turvallisuuteen liittyvät seikat tai lapsen tarve tehostettuun tai erityiseen tukeen. Opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömän tiedon saa jakaa ilman huoltajan lupaa. • Kartanon ja Menkalan esiopetuksen erityisopettaja on varhaiskasvatuksen erityisopettaja Heli Alvinen 050 3956459 Asiantuntijaryhmän kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen sekä ryhmän yhtenäiset menettelytavat yksittäistä lasta koskevan asian käsittelyssä Yksilökohtaisen oppilashuoltotyön luonne • Yksilökohtainen oppilashuolto sisältää lapsikohtaisen moniammatillisen oppilashuoltotyön sekä kouluterveydenhuollon, koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelut. • On aina vapaaehtoista, perustuu huoltajan suostumukseen. • Toteutetaan yhteistyössä lapsen ja hänen huoltajiensa kanssa. • Lapsen omat toivomukset ja mielipiteet on otettava huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti. • Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä opiskeluhuollon palveluja • Yksittäistä lasta koskeva oppilashuoltotyö ja oppilashuollon asiakkuus ovat salassa pidettävää tietoa. Asiantuntijaryhmän kokoaminen • Yksittäisen lapsen tai tietyn lapsiryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseen voidaan koota moniammatillinen asiantuntijaryhmä. • Asiantuntijaryhmän kokoaa se esiopetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien puolesta kuuluu. Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Yksilökohtaisen oppilashuollon vastuuhenkilö Nokian kaupungissa on aina joku oppilashuollon työntekijä, ei lastentarhanopettaja. • Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä jäseniä vain lapsen tai hänen huoltajansa suostumuksella. Suostumus kirjataan oppilashuoltokertomukseen. • Yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia opiskeluhuollon yhteistyötahoja tai lapsen läheisiä. • Oppilashuoltoryhmän jäsenillä on oikeus pyytää neuvoa lapsen asiassa tarpeelliseksi katsomiltaan asiantuntijoilta ja ilmaista heille siinä tarkoituksessa salassa pidettäviä tietoja. • Asiantuntijaryhmän työskentely kirjataan oppilashuoltokertomukseen. • Asiantuntijaryhmän jäsen ei saa käyttää asiantuntijaryhmän jäsenenä saamiaan salassa pidettäviä tietoja muuhun kuin oppilashuoltoon liittyvään tehtävään. Asiakkaaksi ohjautuminen • Lapsi voi ohjautua asiakkaaksi huoltajan yhteydenoton perusteella tai päiväkodin tai oppilashuollon työntekijän ohjaamana. Oppilashuollon palveluiden työntekijä voi itse ottaa yhteyttä huoltajiin. • Ennen yhteydenottoa konsultoidaan psykologia tai kuraattoria palveluiden tarpeesta. • Konsultointikeskustelussa voidaan sopia oppilashuoltolain tarkoittamasta yhteydenotosta tai lapsen ohjaamisesta palveluiden piiriin. • Esiopetuksen tai opiskeluhuollon työntekijän tulee ottaa viipymättä yhteyttä koulupsykologiin tai -kuraattoriin, jos hän arvioi, että lapsen vaikeuksien hoitamisessa tarvitaan koulupsykologin tai -kuraattorin palveluja. • Yhteydenotosta annetaan tieto huoltajalle. • Oppilashuoltopalveluiden työntekijät voivat keskenään neuvotella asiakasohjauksesta, jotta lapsi tai vanhemmat saisivat parhaan mahdollisen avun. • Esiopetuksen työntekijöiden on oltava tietoisia käytettävissä olevista palveluista, palveluihin ohjautumisen kriteereistä sekä menettelytavoista yhteydenotoissa. • Oppilashuoltoryhmä seuraa säännöllisesti esiopetuksen asiakkaaksi ohjautumisen ja yhteydenottojen toimivuutta sekä eri palveluiden riittävyyttä. Palveluiden saatavuus ja kiireellisyys • Lapsella tulee olla mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti koulupsykologin tai -kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä esiopetuksen työpäivänä sen jälkeen kun huoltaja tai muu henkilö on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä. • Kiireellisyyttä voidaan arvioida asiakkaan tai asiakasta ohjaavan kanssa kasvokkain tai puhelimitse käytävässä keskustelussa. • Koulukuraattori tai koulupsykologi arvioi kiireellisyyden itse. Kiireellisyyden arvioi se työntekijä, johon ensisijaisesti otetaan yhteyttä. • Hyvin akuutissa tilanteessa lapsi voidaan ohjata suoraan terveydenhuoltoon tai erikoissairaanhoitoon, sosiaalipäivystykseen tai paikalle voidaan kutsua tarvittaessa poliisi. • Kiireellisinä pidettäviä asioita ovat lapsen itsetuhoisuus, psykoottiset oireet, vakavat ahdistusoireet, lähisuhdeväkivalta, seri-asiat, vakavat väkivaltatilanteet tai jos lapsi on selvästi vaaraksi itselle tai muille. • Kiireellisinä hoidetaan myös henkilökohtaiset tai yhteisöä kohtaavat kriisit, jotka edellyttävät koulupsykologin tai koulukuraattorin kriisityön asiantuntijuutta. • Määräajat eivät koske psykologin tutkimusprosessin käynnistämistä. • Lastensuojelullisissa huolissa on arvioitava, otetaanko suoraan yhteyttä lastensuojeluun. • Oppilashuollon henkilöstön tavoitettavuus määräaikojen puitteissa sovitaan työpaikkakohtaisesti. Lupakäytäntö Yksittäisen oppilashuollon toimijan tapaamiseksi hankitaan pääsääntöisesti huoltajan kirjallinen lupa. Oppilashuollon työntekijä kirjaa muistioonsa tavan, jolla lupa saatiin, milloin saatiin ja keneltä. Kun lapselle muodostetaan huolen kasvaessa laajempi oppilashuoltoryhmä, haetaan huoltajalta kirjallinen lupa ryhmän muodostamiseen. Pelkkä lapsen lupa riittää, mikäli asia on sellainen, että lapsen etu vaarantuisi huoltajalle tiedottamisesta. Huoltaja voi kieltäytyä yksilökohtaisen oppilashuollon käsittelystä ja silloin kieltäytyminen pyydetään kirjallisesti. Lupalomakkeet löytyvät kaupungin sisäisiltä verkkosivuilta Satamasta. Oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys Nokian kaupungissa on laadittu kaikille yhteinen Oppilashuoltokertomus-lomake yksilökohtaisen oppilashuollon kirjaamista varten. Lupalomakkeet asiantuntijaryhmän kokoamista varten sekä lupa tiedonsiirtoon on myös laadittu yhtenäiseksi koko kaupungissa. Oppilashuollon lomakkeet on tallennettu kaupungin sisäisille verkkosivuille Satamaan. Lomakkeet ovat - Huoltajan suostumus yksilökohtaisen oppilashuollon käsittelyyn - Huoltajan kieltäytyminen yksilöllisen oppilashuollon käsittelystä - Oppilashuoltokertomus Yksilökohtaisen oppilashuollon vastuuhenkilö Nokian kaupungissa on aina oppilashuollon työntekijä. Tehtävä määräytyy sille oppilashuollon työntekijälle, jolle se luontevimmin kuuluu. Vastuuhenkilö vastaa myös tietojen luovuttamisesta. Tiedon siirtämiseen arkistosta tarvitaan aina huoltajan kirjallinen lupa. ATK-pohjaisen järjestelmän tultua vastuuasiat määritellään uudelleen. Yhteistyö esiopetuksen ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa kuten lastensuojelu, erikoissairaanhoito ja poliisi Esiopetuksen ulkopuoliset toimijat ja yhteistyötahot voivat osallistua yksilökohtaiseen oppilashuoltoon, mikäli huoltaja antaa siihen kirjallisen luvan. Lastensuojeluun ja poliisiin otetaan esiopetuksesta yhteyttä lakien ja asetusten edellyttämällä tavalla, kun tarve yhteydenottoon ilmenee. Yhteyden erikoissairaanhoitoon ottaa koululääkäri tai perhekeskus. 4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten ja huoltajien kanssa Suunnitelma lasten ja huoltajien osallisuudesta kirjataan yksikkökohtaiseen oppilashuollon suunnitelmaan ja suunnitellut toimenpiteet tulee tarvittaessa voida osoittaa. Yhteisölliseen oppilashuoltoon osallistaminen voidaan osoittaa esim. kyselyiden, vanhempainiltojen tai vanhempainyhdistysten toiminnan kautta. Esiopetuksessa oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista jaetaan tiedote huoltajille esiopetusvuoden alkaessa. • Molemmissa päiväkodeissa toimii vanhempien vapaaehtoisvoimin vanhempain toimikunnat • Esiopetusvuoden alkaessa vanhempainillassa kerrotaan yhteisöllisen oppilashuollon toimintatavoista • Oppilashuoltosuunnitelma on nähtävissä päiväkodin sivuilla esiopetusryhmän ryhmätiedoissa. Oppilashuoltoryhmän kokoukset on laitettu vanhemmille tiedoksi ja kokoukseen ovat halukkaat vanhemmat tervetulleita • Yksilökohtaisen oppilashuollon tarpeen ilmetessä, on esiopettaja yhteydessä lapsen vanhempiin. Myös varhaiskasvatuksen erityisopettaja Heli Alvinen voi olla sovitusti yhteydessä vanhempiin • Vanhemmat voivat itse olla ensimmäisenä yhteydessä esiopettajaan tai Heli Alviseen, mikäli heillä herää huoli lapsestaan 5. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen Erityisen tuen koordinaatioryhmä vastaa oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Se tiedottaa oppilashuollon tilanteesta ja tarpeista hyvinvointiryhmää. Hyvinvointiryhmän vastuulla on oppilashuollon asioiden tiedottaminen kuntapäättäjille. Oppilashuolto on osa lasten, nuorten ja perheiden palveluja ja siten niitä suunnitelmia, joissa linjataan ja arvioidaan näiden palvelujen järjestämistä. • Oppilashuoltoryhmä laatii ja seuraa yksikkökohtaisen oppilashuoltosuunnitelman toteutumista Menkalan ja Kartanon esiopetuksessa. Vanhemmilta tullut palaute tulee ottaa huomioon suunnitelmaa päivitettäessä. Päivitys tapahtuu syyskauden ja kevätkauden päättyessä. Päivitetty suunnitelma on nähtävillä kotisivuilla. 6. Yhteistyö siirtymävaiheessa Kaaviossa kuvataan siirtymävaihe esiopetuksesta alakouluun Yhteistyö siirtymävaiheessa Nivelvaiheessa tietoa siirretään siten, että lapsen oppimispolku säilyy yhtenäisenä ja tukitoimet ja hoito jatkuvat lapsen tarpeiden mukaisena. Oppilashuoltokertomuksia ei automaattisesti siirretä nivelvaiheissa eikä kukaan työntekijä voi automaattisesti lukea siirtyvien oppilaiden oppilashuoltokertomuksia huoltajien tietämättä. Nivelvaiheiden tiedonsiirtopalavereissa käsitellään oppilashuollollisia asioita aina huoltajan erikseen antamalla kirjallisella luvalla. Opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot voidaan kuitenkin siirtää ilman huoltajan lupaakin. Jos huoltajan kanssa nivelvaiheessa sovitaan, että asian hoitaminen jatkuu uudessa esiopetusyksikössä tai koulussa ja jatkossa asian hoidossa ovat mukana tulevan yksikön/koulun työntekijät, heille voi oppilashuollollista tietoa välittää ja he voivat lukea oppilashuoltokertomuksia. Kun asian hoito on kesken, mutta työntekijä vaihtuu, sovitaan huoltajien kanssa työn jatkumisesta. Samoin aina uuden asiakkuusjakson alkaessa tulee sopia asioista erikseen.